Báo cáo nghiên cứu thực trạng ngành chế biến rau quả ở Việt Nam

By | 25/07/2021

INFODATAVN giới thiệu báo cáo nghiên cứu thực trạng ngành chế biến rau quả tại Việt Nam

Báo cáo nghiên cứu là tổng hợp của các tài liệu hiện có, với sự phân tích chuyên sâu của chuyên gia để đưa ra bức tranh tổng quan về ngành chế biến rau quả ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời gợi ý một số giải pháp trong thời gian tới.

Báo cáo dài 94 trang

Mục lục báo cáo

MỤC LỤC.. 2

PHẦN I. THỰC TRẠNG NGÀNH CHẾ BIẾN RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM.. 6

  1. THỰC TRẠNG VỀ SẢN XUẤT RAU, QUẢ.. 6

1.1 Thực trạng về sản xuất rau. 6

1.2 Thực trạng về sản xuất cây ăn quả. 7

1.2.1 Đáng giá chung. 7

1.2.2 Một số biện pháp phát triển cây ăn quả của Việt Nam.. 10

1.2.3 Mùa vụ. 12

1.2.4 Cơ cấu chủng loại 14

1.3 Đánh giá về sản xuất rau quả của Việt Nam.. 19

1.3.1 kết quả. 19

1.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 20

  1. THỰC TRẠNG VỀ CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN RAU QUẢ.. 22

2.1 Giới thiệu đặc điểm của công nghiệp chế biến rau quả. 22

2.1.1 Vị trí công nghiệp chế biến rau quả. 22

2.1.2 Đặc điểm: 23

2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của công nghiệp chế biến rau quả. 24

2.2 Số lượng và qui mô cơ sở chế biến rau quả. 25

2.2.1 Cơ sở chế biến rau quả qui mô công nghiệp. 25

2.2.2 Cơ sở chế biến rau quả qui mô hộ gia đình. 30

2.3 Thực trạng trình độ công nghệ và ứng dụng công nghệ vàò chế biến, bảo quản rau quả. 30

2.3.1 Thực trạng trình độ công nghệ chế biến, bảo quản rau quả. 30

2.3.2  Ứng dụng công nghệ vào chế biến, bảo quản rau quả. 31

2.4 Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm: 34

2.5 Chất lượng sản phẩm, ATTP rau quả và rào cản kỹ thuật: 35

2.5.1 Chất lượng và ATTP sản phẩm rau quả. 35

2.5.2 Rào cản kỹ thuật của các nước. 36

2.6 Thực trạng  tổ chức sản xuất và chế biến rau quả. 37

2.7 Nhân lực cho chế biến nông sản. 39

2.8 Đánh giá chung về chế biến, bảo quản rau quả. 40

2.8.1 Kết quả và thuận lợi 40

2.8.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 42

III. HIỆN TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM RAU QUẢ VIỆT NAM.. 45

3.1 Thị trường xuất khẩu. 45

3.1.1 Thành tích xuất khẩu. 45

3.1.2 Về kết quả tháo dỡ rào cản kỹ thuật của thị trường xuất khẩu. 49

3.2 Thị trường tiêu thụ nội địa. 54

3.3 Về hạ tầng logistic phục vụ sản xuất, tiêu thụ rau quả. 54

3.5 Tồn tại, hạn chế của thị trường tiêu thụ rau quả. 56

3.5.1 Đối với thị trường xuất khẩu. 56

3.5.2 Nhập khẩu rau quả. 57

  1. CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN RAU QUẢ.. 57

4.1 Một số chính sách đang được áp dụng: 57

4.2 Đánh giá việc thực hiện các chính sách. 60

4.2.1 Kết quả. 60

4.2.2 Hạn chế. 61

  1. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN RAU QUẢ.. 62

5.1 Một số kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới 62

5.2 Một số bài học kinh nghiệm trong nước. 63

PHẦN II: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM RAU QUẢ.. 66

  1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN RAU QUẢ.. 66

1.1 Xu hướng phát triển chuỗi cung ứng lạnh toàn cầu. 66

1.2 Xu hướng một số công nghệ bảo quản rau quả tươi 66

1.3 Xu hướng một số công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm rau quả. 67

1.3.1 Công nghệ bảo quản sản phẩm khô: 67

1.3.2 Công nghệ bảo quản đông: 68

1.3.3 Công nghệ chế biến nước ép trái cây: 68

1.3.4 Công nghệ chế biến lạnh và lạnh đông: 68

1.3.5 Công nghệ chế biến phế phụ phẩm trong sản xuất rau quả: 69

PHẦN III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ RAU QUẢ TRÊN THẾ GIỚI 70

1 Xu hướng tiêu dùng sản phẩm rau quả. 70

1.1 Thị trường rau quả tươi: 70

1.2 Thị trường rau, quả chế biến: 70

1.3 Thị trường nước ép rau quả: 71

1.4 Thị trường rau, quả hữu cơ: 71

2 Dự báo thị trường tiêu thụ rau quả trong thời gian tới 71

2.1 Thị trường rau, quả toàn cầu. 71

2.2 Dự báo một số thị trường rau, quả lớn trên thế giới 72

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHẾ BIẾN RAU QUẢ.. 74

4.1 Giải pháp về tổ chức sản xuất, đáp ứng đủ số lượng và chất lượng rau quả cho chế biến và nhu cầu tiêu thụ. 74

4.1.1 Rà soát và hoàn thiện lại công tác quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung. 74

4.1.2 Phân bố không gian vùng sản xuất rau củ quả tập trung. 74

4.1.3 Lựa chọn chủng loại rau quả chủ lực ưu tiên phát triển. 75

4.1.4 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất 75

4.1.5 Kiểm soát chất lượng và ATTP trong sản xuất rau quả. 75

4.1.6 Tổ chức liên kết sản xuất rau quả. 76

4.2 Nâng cao năng lực chế biến, sơ chế và bảo quản rau quả. 76

4.2.1 Tiếp tục đầu tư cơ sở chế biến rau quả tại các vùng sản xuất rau quả: 76

4.2.2. Đầu tư cơ sở sơ chế, bảo quản nguyên liệu rau quả tươi sau thu hoạch. 77

4.3 Phát triển hệ thống logistic phục vụ thu mua, sơ chế, bao gói, bảo quản và tiêu thụ rau củ quả. 78

4.4 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiến tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường vào sản xuất, chế biến, bảo quản rau quả. 78

4.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm rau quả. 79

4.5.1 Tăng cường kiểm tra chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, chế biến, bảo quản rau quả: 79

4.5.2 Xây dựng và áp dụng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, truy xuất nguồn gốc ngành hàng rau quả: 80

4.6 Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 80

4.7 Giải pháp về phát triển thị trường tiêu thụ rau quả. 81

4.7.1 Đối với thị trường xuất khẩu. 81

4.7.2 Đối với thị trường trong nước. 82

PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN SƠ BỘ CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN RAU QUẢ.. 83

PHỤ LỤC 2: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ RAU CỦ QUẢ THEO TỈNH.. 90

Tài liệu tham khảo. 93

 

Tải báo cáo tại đây