Category Archives: Điều tra

Tổng hợp số liệu các cuộc điều tra lớn của Việt Nam như Tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra nông nghiệp thủy sản, điều tra mức sống vhlss…

Kết quả điều tra mức sống dân cư 2020 (VHLSS)

By | 07/07/2021

Một số thông tin chung về Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (viết gọn là KSMS 2020) được tiến hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. KSMS 2020 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm… Read More »