Category Archives: Số liệu điều tra

Tổng hợp số liệu các cuộc điều tra lớn của Việt Nam như Tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra nông nghiệp thủy sản, điều tra mức sống vhlss…

Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó, dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2%. Như vậy, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin) và thứ… Read More »