Category Archives: Thematic data

Số liệu chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam

Socio-economic data of Vietnam September 2020

By | 01/10/2020

Gross domestic product at current prices Gross domestic product at constant 2010 prices Agricultural production to September 15, 2020 Livestock products Forest production results Fishery production Industrial production index for September and 9 months of 2020 Industrial production index for the quarters of 2020 Some major industrial products in September and September of 2020 Some major products of… Read More »

Socio-economic data of Vietnam August 2020

By | 16/09/2020

Agricultural production to August 15, 2020 Industrial production index Some of the main products of the industry Labor use index of industrial enterprises Labor use index of industrial enterprises by locality Some targets about the business Newly registered enterprise (*) Business return to operation The enterprise suspends its business for a period of time Enterprise completed dissolution procedures… Read More »

Niên giám thống kê năm 2019

By | 02/09/2020

Tài báo cáo đầy đủ tại đây Lời nói đầu Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu Dân số và Lao động Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng và Bảo hiểm Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông… Read More »

Socio-economic data of 63 provinces and cities of Vietnam

By | 12/05/2020

(1) Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, gồm số liệu các năm 2015-2018 của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được thu thập và tổng hợp từ nguồn
số liệu do địa phương tính toán; (2) Số liệu kinh tế – xã hội tổng hợp cả nước, gồm số liệu của cả nước từ năm 2015 đến 2018.

Bản tin kinh tế vĩ mô tháng 2/2020

By | 27/03/2020

Kinh tế thế giới tháng 2 tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự lan rộng của dịch Covid-19 (đến nay đã
lan ra khắp các châu lục, tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ) khiến hoạt động kinh tế toàn cầu và tại nhiều
quốc gia đình trệ và xáo trộn.