Dân số và lao động

 1. Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo địa phương
 2. Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
 3. Dân số trung bình phân theo địa phương
 4. Tỷ số giới tính phân theo thành thị, nông thôn by
 5. Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương
 6. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh phân theo vùng
 7. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số phân theo thành thị, nông thôn
 8. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số phân theo địa phương
 9. Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
 10. Tổng tỷ suất sinh phân theo địa phương
 11. Tỷ suất chết của trẻ em phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 12. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi phân theo địa phương
 13. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi phân theo địa phương
 14. Tỷ lệ tăng dân số phân theo địa phương
 15. Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo địa phương
 16. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo vùng
 17. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 18. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo địa phương
 19. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
 20. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo địa phương
 21. Số vụ ly hôn đã xét xử phân theo địa phương và phân theo cấp xét xử
 22. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 23. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi
 24. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo địa phương
 25. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo thành phần kinh tế (*)
 26. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 27. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo giới tính
 28. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nhóm tuổi
 29. Lao động và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo ngành kinh tế
 30. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề nghiệp
 31. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo vị thế việc làm
 32. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số phân theo địa phương
 33. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
 34. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo nhóm tuổi
 35. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
 36. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo ngành kinh tế (*)
 37. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo địa phương (*)
 38. Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế (*)
 39. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị phân theo vùng
 40. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo vùng và phân theo thành thị, nông thôn
 41. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo vùng và phân theo thành thị, nông thôn
 42. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo vùng và phân theo giới tính

Trả lời