Địa phương có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất 2018

By | 25/07/2019

Số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017.

Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 nhiều nhất với 94.703 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với năm 2017, đây cũng là khu vực có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong các khu vực; khu vực doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng với 34.725 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.847 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5,5%.

Theo địa phương: Có 30/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 so với năm 2017 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung (3,5%) của cả nước, trong đó: Phú Yên tăng 20,3%; Bắc Kạn tăng 19,7%; Quảng Trị tăng 19,2%; Bạc Liêu tăng 16,6%; Yên Bái tăng 15,6%; Phú Thọ tăng 15,3%… Tuy các địa phương này có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới cao nhưng số doanh nghiệp thành lập mới không nhiều.