Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trong 5 năm qua

By | 24/07/2019

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được dồn điền đổi thửa trong 5 năm qua là 693.733 ha, chiếm 2,5% diện tích đất nông nghiệp cả nước. Trong đó diện tích đất lúa được dồn điền đổi thửa là 577.584 ha. Nghệ An là tỉnh có diện tích dồn điền đổi thửa lớn nhất.

Cụ thể như sau: