Diện tích trồng cà phê mùa vụ 2019/2020 thống kê thời điểm tháng 6/2019

Theo số liệu thống kê của Sở NN và PTNT các tỉnh, ước tính diện tích trồng cà phê niên vụ 2019/2020 vào thời điểm tháng 6/2019 là 696.469 ha

Bản đồ phân bố:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *