Diện tích trồng nhãn mùa vụ 2019 của Việt Nam

By | 31/07/2019

Tháng 7/2019 đang vào chính vụ mùa nhãn ở miền Bắc. Theo thống kê của Bộ NN và PTNT, cây nhãn, vải, chôm chôm: Thời tiết năm 2019 không thuận lợi khi nhãn, vải ra hoa ở miền Bắc nên sản lượng giảm nhiều. Sản lượng nhãn đạt 195,0 nghìn tấn, tăng 0,6%; vải đạt 139,3 nghìn tấn, bằng 80,9% cùng kỳ 2018 (do năm trước được mùa); chôm chôm đạt 208,4 nghìn tấn, tăng 12,7%.

Ước tính diện tích trồng nhãn năm 2019 đạt 65 nghìn ha, sản lượng ước đạt 530 nghìn tấn.

Bản đồ phân bố diện tích trồng nhãn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *