Điều tra lao động việc làm năm 2018

By | 28/02/2020

TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU

1. Lực lượng lao động trung bình cả nước năm 2018 là 55,35 triệu người, tăng so với năm trước 530 nghìn người (0,96%). Lực lượng lao động bao gồm 54,25 triệu người có việc làm và hơn 1,1 triệu người thất nghiệp.

2. Lực lượng lao động của khu vực nông thôn chiếm 67,4%.

3. Năm 2018, có hơn ba phần tư (chiếm 76,8%) dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chênh lệch đáng kể giữa nam và nữ và không đồng đều giữa các vùng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị.

4. Lực lượng lao động thanh niên (15-24 tuổi) cả nước chiếm 12,8% tổng lực lượng lao động, tương đương với hơn 7,05 triệu người. Tỷ trọng nữ thanh niên tham gia hoạt động kinh tế đều thấp hơn nam theo thành thị nông thôn và 6 vùng kinh tế – xã hội.

5. Cả nước chỉ có khoảng 11,9 triệu người có việc làm, tương ứng với 21,9%, đã được đào tạo. Có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo giữa thành thị (38,0) và nông thôn (14,3), mức chênh lệch này là 23,7 điểm phần trăm.

6. So với năm 2009, tỷ trọng của nhóm làm công ăn lương tăng 10,5 điểm phần trăm, chiếm 43,9% tổng số lao động đang làm việc. Trong nhóm lao động gia đình, lao động nữ vẫn chiếm vai trò chủ đạo (chiếm 65,4%). Tỷ trọng lao động tự làm và lao động gia đình chiếm tới 53,9%, cao hơn 1,2 lần so với tỷ trọng người làm công ăn lương. Tỷ trọng lao động tự làm và lao động gia đình của nữ là 52,7% cao hơn nam là 47,3%.

7. Tỷ trọng người làm công ăn lương trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm 39,9% trong tổng số người có việc làm. Tỷ trọng này của khu vực thành thị cao gấp 1,7 lần của khu vực nông thôn (54,9% so với 32,8%).

8. Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng năm 2018 của lao động làm công ăn lương là 5,87 triệu đồng/tháng. Trong đó, nam giới có thu nhập từ việc làm bình quân/tháng cao hơn 11,9% so với nữ giới (6,183 và 5,446 triệu đồng).

9. Khoảng 43,7% lao động làm từ 40-48 giờ/tuần và đáng quan tâm là có tới 35,7% lao động làm việc trên 48 giờ một tuần. Số lao động làm việc dưới 20 giờ/tuần chiếm tỷ trọng rất thấp (3,1%). Tỷ trọng lao động làm việc dưới 35 giờ/tuần là 13,9%.

10. Tỷ lệ lao động làm công ăn lương không có hợp đồng lao động của nữ (3,99%) thấp hơn của nam (6,33%) và của nông thôn (5,83%) cao hơn thành thị (4,63%). Tỷ lệ này cao nhất ở vùng Đông bằng sông Cửu Long (6,99%) và thấp nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng (2,57%).

11. Năm 2018, cả nước có hơn 1,1 triệu người thất nghiệp; trong đó khu vực thành thị chiếm 48,3% và số nữ chiếm 51,1% tổng số người thất nghiệp.

12. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (nam từ 15-59 tuổi và nữ từ 15-54 tuổi) của Việt Nam năm 2018 là 2,19%, trong đó ở khu vực thành thị là 3,10%, khu vực nông thôn là 1,73%.

13. Số thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi chiếm 44,17% tổng số người thất nghiệp. Năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn 5,42 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên. Ở cấp toàn quốc, tỷ lệ thất nghiệp của nữ thanh niên cao hơn của nam thanh niên. Hiện là 7,9% so với 6,05% (2018).

14. Cả nước có khoảng 16,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên không hoạt động kinh tế, chiếm gần một phần tư (23,0%) tổng dân số cùng nhóm tuổi. Trong đó phần lớn (88,7%) chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật.

15. Trong tổng số hơn 788,9 nghìn người di cư từ 15 tuổi trở lên, có tới 81,5% tham gia vào lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người di cư chênh lệch đáng kể giữa nam (85,5%) và nữ (78,4%) và không đồng đều giữa các vùng. Tỷ số việc làm trên dân số của người di cư thấp hơn so với tỷ số việc làm trên dân số 15 tuổi trở lên (73,3% và 75,3%).

16. Trong số người di cư, có khoảng 64,2 nghìn người di cư thất nghiệp, chiếm 5,8% trong tổng số người thất nghiệp cả nước. Tỷ lệ thất nghiệp của người di cư (9,99%) cao hơn khoảng 5 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của lao động từ 15 tuổi trở lên (2,0%).

Nguồn: GSO

Tải báo cáo đầy đủ tại đây

Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2018

Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2018

Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý IV năm 2018

Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2017