Dự báo cung cầu lúa gạo Việt Nam 2019

By | 12/07/2019

Dự báo cung cầu lúa gạo Việt Nam 2019

Năm 2018, các địa phương đã chuyển đổi được khoảng 105 nghìn ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đã tập trung cải tạo cơ cấu giống và áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao và hàng chế biến, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tăng cường sử dụng giống chất lượng cao và tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn” không chỉ trên lúa mà còn trên các đối tượng cây rau màu khác; đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP. Sản xuất lúa: tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao (điều này thể hiện rõ nét thành công của cơ cấu lại ngành hàng lúa gạo thời gian qua). Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm gần 80% gạo xuất khẩu, vì vậy đã nâng giá gạo xuất khẩu bình quân tăng từ 452 USD/tấn năm 2017 lên 502 USD/tấn năm 2018, tương đương và có thời điểm còn cao hơn giá gạo cùng loại của Thái Lan. Diện tích sản xuất lúa đạt 7,57 triệu ha, giảm 134 ngàn ha; năng suất bình quân đạt 58,1 tạ/ha, tăng khoảng 2,6 tạ/ha, sản lượng lúa cả năm đạt 44,0 triệu tấn, tăng 1,24 triệu tấn (+2,9%) so với năm 2017.

Với diện tích gieo trồng dự kiến năm 2019 sẽ khoảng 7.450 ha (năng suất 5,9 tấn/ha, tăng 0,97% về năng suất nhưng giảm 1,59% về diện tích do chính sách chuyển đất lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả hơn hoặc nuôi trồng thủy sản phù hợp với sinh thái của địa phương; phát triển sản xuất rau, hoa công nghệ cao, cây dược liệu.. Ước tính xuất khẩu ước đạt 6 triệu tấn và khối lượng tồn kho dự trữ hàng năm là 3 triệu tấn.

Tổng cung gạo của Việt Nam (sản xuất, nhập khẩu, tồn kho) 2019 ước đạt 47.200 nghìn tấn

Tổng cầu gạo của Việt Nam (xuất khẩu, tiêu dùng) 2019 ước đạt 44.000 nghìn tấn,

Như vậy, ước tính năm 2019 Việt Nam vẫn tiếp tục dư cung khoảng 3 triệu tấn, nếu xuất khẩu vẫn đạt tương đương năm 2018

Diện tích sản xuất (nghìn ha) Năng suất (tấn/ha)
2009         7,437 5.2
2010         7,489 5.3
2011         7,655 5.5
2012         7,761 5.6
2013         7,903 5.6
2014         7,816 5.8
2015         7,828 5.8
2016         7,737 5.6
2017         7,709 5.5
2018         7,570 5.8
2019         7,450 5.9

Nguồn: Tính toán của INFODATA

#cung cầu lúa gạo