Niên giám thống kê 2020

By | 07/07/2021

MỤC LỤC – CONTENTS

Tổng quan kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020 
Overview on socio-economic situation in Viet Nam over 5-year in the period of 2016-2020 21
Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu
Administrative Unit, Land and Climate
Dân số và Lao động
Population and Employment
Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng và Bảo hiểm
National Accounts, State Budget, Banking and Insurance
Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng
Industry, Investment and Construction
Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp
Enterprise, Cooperative and Non-farm individual business establishment
Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản
Agriculture, Forestry and Fishing
Thương mại và Du lịch
Trade and Tourism
Chỉ số giá

Price index
Vận tải và Bưu chính, Viễn thông
Transport and Postal Service, Telecommunication
Giáo dục

Education
Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và Môi trường
Health, Culture, Sport, Living standards, Social order, Safety, Justice and Environment 807
Số liệu thống kê nước ngoài

International Statistics

 

Tải về tại đây