NSDP

Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) – VIỆT NAM

Số liệu về tài chính và kinh tế vĩ mô

Tài khoản quốc gia (GDP) Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Chỉ số giá tiêu dùng Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Hoạt động của Chính phủ chung Định dạng Excel Dữ liệu SDMX
Hoạt động của Chính phủ Trung ương Metadata
Nợ Chính phủ Trung ương Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Khảo sát các tổ chức tiền gửi Metadata
Hoạt động của ngân hàng Trung ương Metadata
Lãi suất Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Thị trường chứng khoán Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Cán cân thanh toán quốc tế Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Nợ nước ngoài Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Dự trữ chính thức Metadata
Thương mại hàng hóa Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Vị thế đầu tư quốc tế (IIP) Metadata
Tỷ giá hối đoái Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata

 

Số liệu về tài chính và kinh tế vĩ mô (Khuyến khích)

Chỉ số sản xuất công nghiệp Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Thị trường lao động Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Chỉ số giá sản xuất Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata

Các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội và nhân khẩu học

Dân số Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata