Sách trắng doanh nghiệp 2020

By | 29/04/2020

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020”. Nội dung gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019, gồm 6 phần:

Phần I: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019

Phần II: Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019

Phần III: Một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Phần IV: Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp

Phần V: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Toàn quốc)

Phần VI: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (Địa phương)

 

Tải báo cáo về tại đây

Ruot sach trang 2020 gui vu CN (27-4-2020) 01

Ruot sach trang 2020 gui vu CN (27-4-2020) 02