Sách trắng HTX Việt Nam 2020

By | 29/04/2020

Để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương, từ năm 2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn và công bố Sách trắng hợp tác xã Việt Nam thường niên. Nội dung “Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020” (năm đầu tiên phát hành) gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần:

 • Phần I: Bối cảnh phát triển hợp tác xã đến năm 2018.
 • Phần II: Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018
  và giai đoạn 2016-2018.
 • Phần III: Một số giải pháp phát triển hợp tác xã.
 • Phần IV: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018
  (của cả nước).
 • Phần V: Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2018
  (của các địa phương).

Tải báo cáo đầy đủ tại đây

Sach Trang HTX 2020-compressed