Sản xuất nông nghiệp

 1. Số trang trại phân theo địa phương
 2. Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
 3. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
 4. Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
 5. Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
 6. Năng suất một số cây hàng năm
 7. Sản lượng một số cây hàng năm
 8. Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
 9. Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
 10. Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
 11. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo địa phương
 12. Diện tích và sản lượng lúa cả năm
 13. Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
 14. Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương
 15. Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
 16. Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương
 17. Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
 18. Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
 19. Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
 20. Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
 21. Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
 22. Diện tích lúa mùa phân theo địa phương
 23. Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
 24. Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
 25. Diện tích ngô phân theo địa phương
 26. Năng suất ngô phân theo địa phương
 27. Sản lượng ngô phân theo địa phương
 28. Diện tích khoai lang phân theo địa phương
 29. Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
 30. Diện tích sắn phân theo địa phương
 31. Sản lượng sắn phân theo địa phương
 32. Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
 33. Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
 34. Sản lượng một số cây lâu năm
 35. Số lượng gia súc và gia cầm tại thời điểm 1/10 hàng năm
 36. Số lượng trâu tại thời điểm 1/10 hàng năm phân theo địa phương
 37. Số lượng bò tại thời điểm 1/10 hàng năm phân theo địa phương
 38. Số lượng lợn tại thời điểm 1/10 hàng năm phân theo địa phương
 39. Số lượng gia cầm tại thời điểm 1/10 hàng năm phân theo địa phương
 40. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
 41. Hiện trạng rừng có đến 31/12 phân theo địa phương
 42. Diện tích rừng trồng tập trung phân theo loại rừng
 43. Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
 44. Sản lượng gỗ phân theo loại hình kinh tế
 45. Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
 46. Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
 47. Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
 48. Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
 49. Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
 50. Số tàu khai thác thủy sản biển có công suất từ 90 CV trở lên phân theo địa phương
 51. Tổng công suất các tàu khai thác thủy sản biển từ 90 CV trở lên phân theo địa phương
 52. Sản lượng thuỷ sản
 53. Sản lượng thủy sản phân theo địa phương
 54. Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
 55. Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
 56. Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương
 57. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
 58. Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
 59. Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
 60. Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương

Trả lời