Số liệu kinh tế – xã hội quý IV và năm 2019 của Việt Nam

By | 28/12/2019

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành

Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010

Tiến độ gieo trồng cây nông nghiệp đến ngày 15 tháng 12 năm 2019

Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chủ yếu

Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm

Diện tích, sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm

Sản phẩm chăn nuôi

Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Sản lượng thuỷ sản

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 và cả năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp các quý năm 2019

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp tháng 12 và cả năm 2019

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp các quý năm 2019

Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 và năm 2019

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng các quý năm 2019

Vận tải hành khách và hàng hoá tháng 12 và năm 2019

Vận tải hành khách và hàng hoá các quý năm 2019

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và năm 2019

Khách quốc tế đến Việt Nam các quý năm 2019

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước các quý năm 2019

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được cấp phép từ 01/01- 20/12/2019

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu các quý năm 2019

Hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu các quý năm 2019

Xuất, nhập khẩu dịch vụ các quý năm 2019

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 12 năm 2019

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

Chỉ số giá vận tải, kho bãi

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
Tỷ giá thương mại hàng hóa

Một số chỉ tiêu dân số

Một số chỉ tiêu lao động

Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm

Một số chỉ tiêu xã hội – môi trường

Infographics tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2019

 

Nguồn GSO