Số liệu xuất khẩu tháng 8/2019 – TCHQ

By | 12/09/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019 11/09/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019 11/09/2019
Xuất khẩu hàng hóa tháng 08/2019 11/09/2019
Nhập khẩu hàng hóa tháng 08/2019 11/09/2019
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2019 11/09/2019
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 08/2019 11/09/2019
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố – tháng 08/2019 11/09/2019
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2019 11/09/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 08/2019 11/09/2019
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/2019 20/08/2019
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/2019 20/08/2019