Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 9 tháng 2019 – TCHQ

By | 10/10/2019
  Tải về  
Xuất khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019 Tại đây
Nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019 Tại đây
Xuất khẩu hàng hóa tháng 09/2019 Tại đây
Nhập khẩu hàng hóa tháng 09/2019 Tại đây
Xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2019 Tại đây
Nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 09/2019 Tại đây
Xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh/ thành phố – tháng 09/2019 Tại đây
Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2019 Tại đây
Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước/vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 09/2019 Taị đây