Tag Archives: Diện tích

Bản đồ phân bố diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất nông nghiệp

Theo kết quả tổng điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, tổng diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất nông nghiệp là 5.897 ha (bao gồm rau, hoa, cây giống và thủy sản). Trong đó: Lâm Đồng vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nhà kính,… Read More »