Tài liệu BC tổng kết 6 tháng 2021 ngành nông nghiệp

By | 07/07/2021

– Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Phụ lục I: Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm năm 2021

 Phụ lục II: Tiến độ xây dựng chương trình, đề án

– Báo cáo Tóm tắt Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

– Các báo cáo chuyên đề:

1. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực Thủy lợi

2. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực Thủy sản

3. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực Lâm nghiệp

4. Báo cáo công  tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

5. Báo cáo công tác xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm,  các nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021

6. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

7. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm 2021

8. Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

9. Báo cáo Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

10. Báo cáo Kết quả xây dựng văn bản QPPL 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ xây dựng  văn bản QPPL 6 tháng cuối năm 2021;tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 45/NQ-CP

11. Báo cáo về công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn 6 tháng đầu năm 2021

12. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 công tác phòng, chống thiên tai

Nguồn: MARD