Thương mại và giá cả

1.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh

2.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương

3.Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương

4.Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương

5.Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương

6.Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu

7.Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương

8.Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương

9.Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng

10.Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ

11.Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

12.Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương

13.Cơ cấu trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương

14-15.Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương

16.Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng

17.Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lănh thổ (*)

18.Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

19.Tỷ trọng giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng sản phẩm trong nước

20.Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ

21.Kết quả kinh doanh của ngành du lịch

22.Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (*)

23.Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành phân theo địa phương

24.Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến

25.Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch

26.Chi tiêu của khách du lịch nội địa

27.Chi tiêu b́nh quân một ngày khách du lịch nội địa phân theo loại cơ sở lưu trú

28.Chi tiêu b́nh quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam

29.Chi tiêu b́nh quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch

30.Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm

31.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng trước

32.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước

33.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với cùng kỳ năm trước

34.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2014

35.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản bình quân năm (Năm trước = 100)

36.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2009

37.Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước

38.Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo vùng (Vùng Đồng bằng sông Hồng = 100)

39.Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo vùng phân theo nhóm hàng (Vùng Đồng bằng sông Hồng = 100)

40.Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo địa phương (Hà Nội = 100)

41.Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất (Năm trước = 100)

42.Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất (Năm 2010 = 100)

43.Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất (Năm 2014 = 100)

44.Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (Năm trước = 100)

45.Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (Năm 2010 = 100)

46.Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (Năm trước = 100)

47.Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (Năm 2010 = 100)

48.Chỉ số giá cước vận tải, kho băi (Năm trước = 100)

49.Chỉ số giá cước vận tải kho băi (Năm 2010 = 100)

50.Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (Năm trước = 100)

51.Chỉ số giá sản xuất dịch vụ (Năm 2010 = 100)

52.Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm 2010 = 100)

53.Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm trước = 100)

54.Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm 2010 = 100)

55.Tỷ giá thương mại hàng hóa (*) (Năm trước = 100)

56.Tỷ giá thương mại hàng hóa (*) (Năm 2010 = 100)

57.Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa (Theo Đô la Mỹ, năm trước = 100)

Trả lời