AgroCencus

Tổng điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản (thực hiện 5 năm 1 lần)

1. Mục đích nhằm thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản phục vụ ghi chép lịch sử, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông, nông nghiệp, hoàn thiện chính sách phát triển.

2. Cuộc Tổng điều tra 2020 là mới nhất có đối tượng, phạm vi điều tra thống kê là:
– Toàn bộ các hộ dân cư thường trú ở khu vực nông thôn;
– Các hộ công nhân tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn;
– Các hộ dân cư thường trú tại khu vực thành thị – có tham gia hoạt động nông nghiệp;
– Toàn bộ các xã;
– Toàn bộ các trang trại;
– Các Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cấp tỉnh;
– Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Các tổ chức chứng nhận VietGAP, các đơn vị có sản xuất nông nghiệp của Bộ Quốc phòng.
3. Hình thức thu thập dữ liệu:
– Với đối tượng điều tra là các hộ dân cư nông nghiệp, các trang trại, các UBND xã: thông tin thống kê sẽ được các điều tra viên thu thập trực tiếp.
– Các đối tượng còn lại sẽ thu thập thông tin theo hình thức gián tiếp.
4. Về quy mô cuộc Tổng điều tra nông nghiệp
– Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, cả nước hiện có 8.978 xã, 1.581 phường, 603 thị trấn.
– Số lượng hộ dân cư nông nghiệp cả nước có khoảng 16 triệu hộ.
– Số lượng nhân lực dự kiến huy động cho cuộc Tổng điều tra này khoảng 180 ngàn người.
Tải về tại đây
Bảng hỏi điều tra    2020    2001   2006   2011  2016
Kết quả điều tra năm 2016

Database

Trả lời