Xuất khẩu nông sản

STT Nội dung

Tải về mẫu

Liên hệ

1 Xuất khẩu NLTS theo năm XNK01

Tại đây

2 Nhập khẩu NLTS theo năm XNK02

Tại đây

3 Xuất khẩu rau quả theo tháng XNK04

Tại đây

4 Nhập khẩu rau quả theo tháng XNK05

Tại đây

5 Xuất khẩu thủy sản theo tháng XNK06

Tại đây

6 Xuất, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi theo tháng XNK07

Tại đây

7 Nhập khẩu thịt theo tháng XNK08

Tại đây

8 Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc XNK09

Tại đây

9 Nhập khẩu nông sản sang Trung Quốc XNK10

Tại đây

10 Xuất khẩu nông sản sang Mỹ XNK11

Tại đây

11 Nhập khẩu nông sản sang Mỹ XNK12

Tại đây

12 Xuất khẩu nông sản sang EU XNK13

Tại đây

13 Nhập khẩu nông sản sang EU XNK14

Tại đây

14 Nhập khẩu nông sản sang Nhật Bản XNK15 Tại đây