Bản đồ phân bố diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất nông nghiệp

By | 22/07/2019

Theo kết quả tổng điều tra nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016, tổng diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng trong sản xuất nông nghiệp là 5.897 ha (bao gồm rau, hoa, cây giống và thủy sản). Trong đó: Lâm Đồng vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nhà kính, nhà lưới và nhà màng chiếm 35%.

Top 5 tỉnh Tỷ lệ (%)
Lâm Đồng 35.3
Đà Nẵng 31.0
Hà Nội 4.8
TP.HCM 3.6
Đắk Nông 3.4
Khác 21.9

Bản đồ phân bố của các tỉnh như sau:

Nguồn: Infodata.vn

Chi tiết