Diện tích trồng nhãn mùa vụ 2019 của Việt Nam

By | 31/07/2019

Tháng 7/2019 đang vào chính vụ mùa nhãn ở miền Bắc. Theo thống kê của Bộ NN và PTNT, cây nhãn, vải, chôm chôm: Thời tiết năm 2019 không thuận lợi khi nhãn, vải ra hoa ở miền Bắc nên sản lượng giảm nhiều. Sản lượng nhãn đạt 195,0 nghìn tấn, tăng 0,6%; vải đạt 139,3 nghìn tấn, bằng 80,9% cùng kỳ 2018 (do năm trước được mùa); chôm chôm đạt 208,4 nghìn tấn, tăng 12,7%.

Ước tính diện tích trồng nhãn năm 2019 đạt 65 nghìn ha, sản lượng ước đạt 530 nghìn tấn.

Bản đồ phân bố diện tích trồng nhãn