VHLSS

Điều tra mức sống dân cư VHLSS (2 năm 1 lần) từ 1993-2018

Để đánh giá mức sống phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổng cục thống kê (TCTK) đã tiến hành nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư. Bắt đầu triển khai từ năm 1993, TCTK tiến hành kháo sát mức sống dân cư Việt Nam (VHLSS)  2 năm một lần vào những năm chẵn nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tần lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; góp phần đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triên thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Download tại đây

1993

1998

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

 

Nguồn: Tổng cục thống kê

Database