Dự báo cung cầu tiêu dùng các loại thịt Việt Nam 2018-2027

By | 19/06/2019

Số liệu Dự báo cung cầu tiêu dùng các loại thịt Việt Nam 2018-2027

Năm Thịt bò, bê
Sản xuất (1000 tấn) Nhập khẩu (1000 tấn) Tiêu dùng trong nước (1000 tấn) Xuất khẩu (1000 tấn) Cân đối thương mại Tiêu dùng BQ đầu người (kg/người/năm)
2017 350.45 1,005.62 1,355.70 0.37 -1,005.25 9.93
2018 358.85 1,038.13 1,396.61 0.37 -1,037.76 10.13
2019 367.30 1,065.90 1,432.83 0.37 -1,065.53 10.29
2020 376.00 1,090.62 1,466.25 0.37 -1,090.25 10.43
2021 385.07 1,115.58 1,500.29 0.37 -1,115.21 10.58
2022 394.77 1,142.36 1,536.76 0.37 -1,141.99 10.74
2023 404.89 1,169.62 1,574.15 0.36 -1,169.26 10.90
2024 415.22 1,200.51 1,615.37 0.36 -1,200.15 11.09
2025 425.54 1,230.40 1,655.57 0.36 -1,230.04 11.28
2026 435.75 1,261.32 1,696.71 0.36 -1,260.96 11.47
2027 445.88 1,291.59 1,737.11 0.36 -1,291.23 11.66
Năm Thịt lợn
Sản xuất (1000 tấn) Nhập khẩu (1000 tấn) Tiêu dùng trong nước (1000 tấn) Xuất khẩu (1000 tấn) Cân đối thương mại Tiêu dùng BQ đầu người (kg/người/năm)
2017 3,709.92 46.08 3,719.70 36.30 -9.78 30.37
2018 3,854.21 49.32 3,868.03 35.24 -14.07 31.27
2019 3,951.34 56.62 3,975.33 32.86 -23.76 31.83
2020 4,077.21 52.61 4,096.50 32.62 -19.99 32.49
2021 4,204.93 50.36 4,222.50 32.43 -17.92 33.17
2022 4,331.90 52.79 4,351.87 32.07 -20.72 33.88
2023 4,455.49 57.06 4,480.91 30.91 -26.16 34.58
2024 4,576.32 68.17 4,615.63 28.06 -40.11 35.32
2025 4,693.66 83.95 4,752.40 24.45 -59.50 36.07
2026 4,811.56 98.54 4,888.30 21.19 -77.35 36.82
2027 4,937.39 101.78 5,018.89 19.75 -82.03 37.54
Năm Thịt gia cầm
Sản xuất (1000 tấn) Nhập khẩu (1000 tấn) Tiêu dùng trong nước (1000 tấn) Cấn đối thương mại Tiêu dùng BQ đầu người (kg/người/năm)
2017 838.87 568.36 1,407.23 -568.36 12.96
2018 858.65 626.82 1,485.47 -626.82 13.55
2019 881.87 663.39 1,545.26 -663.39 13.96
2020 905.58 699.10 1,604.69 -699.10 14.36
2021 930.09 733.45 1,663.54 -733.45 14.74
2022 955.01 767.61 1,722.61 -767.60 15.13
2023 979.35 803.63 1,782.98 -803.63 15.52
2024 1,003.13 840.37 1,843.50 -840.37 15.91
2025 1,026.88 876.75 1,903.63 -876.75 16.30
2026 1,050.77 912.40 1,963.17 -912.40 16.68
2027 1,075.01 947.21 2,022.22 -947.21 17.06

Nguồn: Tính toán của FAO-OECD