Số liệu kinh tế xã hội của Việt Nam tháng 11/2019

By | 29/11/2019

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được cấp phép từ 01/01- 20/11/2019

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 và 11 tháng năm 2019

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 11 năm 2019

Vận tải hành khách

Vận tải hàng hoá

Khách quốc tế đến Việt Nam

Powerpoint tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019

 

Nguồn: GSO