Số liệu kinh tế – xã hội Việt Nam quý 1/2020

By | 28/03/2020

Tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2020

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2020

Sản phẩm chăn nuôi

Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Sản lượng thủy sản

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp phân theo địa phương

Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới(*)

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 và quý I năm 2019

Vận tải hành khách

Vận tải hàng hoá

Khách quốc tế đến Việt Nam

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01- 20/3/2020

Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu

Xuất, nhập khẩu dịch vụ

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ và lạm phát cơ bản tháng 3 năm 2020

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

Chỉ số giá vận tải, kho bãi

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa

Tỷ giá thương mại hàng hóa

Một số chỉ tiêu lao động

Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm quý I năm 2020

Infographics tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2020

 

Nguồn:GSO