Số liệu sản xuất phân bón 8 tháng đầu năm 2019

By | 12/09/2019

Sản xuất phân bón 8 tháng 2019 (nghìn tấn)

2019 2018 2017
Tháng 7 Tháng 8 8 Tháng Tháng 8 8 tháng cả năm cả năm
Phân đạm U rê 218.2 168.5 1,481.0 162.3 1,469.0 193.8 2,122.1
  •  Tập đoàn CN Hóa chất VN
63.8 28.7 486.9 32.4 340.4 58.4 473.0
  •  Tập đoàn Dầu khí QG VN
154.4 139.8 994.1 130.0 1,128.6 135.4 1,649.1
Phân lân (TĐ Hóa chất VN) 73.2 82.0 670.6 85.9 965.0 91.0 1,286.9
Phân NPK 251.7 258.5 1,906.5 216.7 1,942.5 265.7 2,613.3
  • Phân NPK (TĐ Hóa chất VN)
129.6 123.9 935.9 129.0 1,141.7 173.9 1,754.9
Phân DAP (TĐ Hóa chất VN) 20.7 20.0 249.2 21.4 320.7 48.0 399.5

Nguồn: Bộ công thương