Vận tải và bưu điện

 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về năng lực vận tải
 2. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
 3. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
 4. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo thành phần kinh tế (*)
 5. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo thành phần kinh tế (*)
 6. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương(*)
 7. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo địa phương(*)
 8. Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 9. Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 10. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải
 11. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo ngành vận tải
 12. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo khu vực vận tải
 13. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo khu vực vận tải
 14. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo thành phần kinh tế
 15. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo thành phần kinh tế
 16. Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo địa phương(*)
 17. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo địa phương(*)
 18. Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 19. Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)
 20. Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương (*)
 21. Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương (*)
 22. Khối lượng hàng hóa chủ yếu được Khối lượng hàng hóa chủ yếu được vận chuyển thông qua các cảng biển do trung ương quản lý
 23. Vận tải hàng không
 24. Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông
 25. Số thuê bao điện thoại và internet

Trả lời